تقویم آموزشی 973

انتخاب واحد 1398/04/15 لغایت 1398/04/20
شروع کلاس ها 1398/04/22
پایان کلاس ها 1398/05/31
امتحانات 1398/06/02 لغایت 1398/06/09