تقویم آموزشی ۹۸۳

انتخاب واحد توسط دانشجویان ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
درخواست میهمان ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
شروع کلاس ها ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
پایان کلاس ها ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
امتحانات ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۰۹