تقویم آموزشی ۹۸۲

درخواست انتقالی ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
انتخاب واحد توسط دانشجویان ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
درخواست میهمان ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
شروع کلاس ها ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
حذف و اضافه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
تمدید درخواست میهمان ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
حذف اضطراری ۱۲ و ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹
پایان کلاس ها ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
امتحانات ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


مقطع نیمسال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی و کارشناسی ۹۶۲ و ماقبل ۱۶ و ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
کاردانی و کارشناسی ۹۷۱ و ماقبل ۱۸ و ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
کاردانی ۹۷۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
کارشناسی ۹۷۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
کاردانی ۹۸۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
کارشناسی ۹۸۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵