تقویم آموزشی ۹۸۱

درخواست انتقالی ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
درخواست تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۱۱
انتخاب واحد توسط دانشجویان ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
درخواست میهمان ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
شروع کلاس ها ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
حذف و اضافه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
تمدید درخواست میهمان ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
حذف اضطراری ۷ و ۸ دی ماه ۱۳۹۸
پایان کلاس ها ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
امتحانات ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۰۵


مقطع نیمسال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی ۹۶۱ و ماقبل ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
کارشناسی ۹۶۱ و ماقبل ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
کاردانی و کارشناسی ۹۶۲ ۲۲ و ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
کاردانی ۹۷۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
کارشناسی ۹۷۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
کاردانی ۹۷۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۸ و ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
کارشناسی ۹۷۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۸ و ۱۳۹۸/۰۷/۱۹