تقویم آموزشی ۹۷۳

انتخاب واحد توسط دانشجویان ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
شروع کلاس ها ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
پایان کلاس ها ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
امتحانات ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۰۹