مدیران گروه

نام و نام خانوادگی داخلی
سید جواد طبایی فرد 108
فاضل خسروی 106