کارکنان

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی
ایرج شهریوری معاون امور دانشجویی و فرهنگی 07138262811
راضیه مرتضوی کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی 111