کارکنان

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی
محمدرضا زاهدی ریاست مرکز 101
فرزین گهر مسئول دفتر ریاست 101
عباس ایستاده مسئول امور مالی 109