کارکنان

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی
ایرج شهریوری معاون امور دانشجویی و فرهنگی ۰۷۱۳۸۲۶۲۸۱۱
حمید اسکندری کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی ۱۱۲