کارکنان

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی
ایرج شهریوری معاون امور دانشجویی و فرهنگی ۰۷۱۳۸۲۶۲۸۱۱
راضیه مرتضوی کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی ۱۱۱