مدیران گروه

نام و نام خانوادگی داخلی
سید جواد طبایی فرد ۱۰۱
سارا استواری ۱۱۰
نجمه همایون ۱۰۷
فاضل خسروی ۱۰۸