مدیران گروه

نام و نام خانوادگی داخلی
سید جواد طبایی فرد ۱۰۸
فاضل خسروی ۱۰۶