کارکنان

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی
سارا استواری معاون آموزشی و پژوهشی ۱۱۰
نجمه همایون مدیر آموزش و پژوهش ۱۰۷
راضیه مرتضوی کارشناس ثبت نام و بایگانی ۱۱۱
سید احمد حسینی کارشناس امور فارغ التحصیلان ۱۰۸
سعید صحرانورد مسئول امور کلاس ها و کارگاه ها ۱۰۹
طاهره زارع کارشناس آموزش ۱۰۶