کارکنان

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی
سید جواد طبایی فرد ریاست مرکز ۱۰۱
محمد مهدی امین خواه مسئول دفتر ریاست ۱۰۱
سید احمد حسینی مسئول امور مالی ۱۰۸