کارکنان

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی
محمد رضا زاهدی ریاست مرکز ۱۰۱
محمد مهدی امین خواه مسئول دفتر ریاست ۱۰۱
محسن کرم نیا مسئول امور مالی ۱۰۹