تحویل فرم کارورزی ترم 982

به اطلاع می رساند آخرین فرصت تحویل فرم های کارورزی ترم 982 به اساتید مربوطه در بازه 15 تا 20 شهریور ماه خواهد بود. تاریخ دقیق به تفکیک رشته متعاقبا اعلام خواهد شد. عدم تحویل به موقع (یا به صورت ناقص) قابل قبول نخواهد بود و حسب مقررات آموزشی رفتار خواهد شد.