زمان بازدید کاربینی استاد اسفندیاری

# امور کلاسها، دانشجویان محترم درس کاربینی استاد اسفندیاری ، جهت بازدید عملی درس فوق روز شنبه 14/ دی ماه ساعت 10 در دانشگاه حضور یابید.