کاربینی دانشجویان کاردانی روابط عمومی ورودی مهر ۹۹:

دانشجویان کاردانی روابط عمومی ورودی مهر ۹۹:

برای تحویل و بررسی فرم های کاربینی استاد همایون روز چهارشنبه اول بهمن ماه جاری ساعت 14 به مرکز مراجعه نمایید.
عدم تحویل فرم ها توسط دانشجو به استاد بمنزله غیبت تلقی میگردد.‌