کاربینی دانشجویان کاردانی امور بیمه ورودی مهر ۹۹:

دانشجویان کاردانی امور بیمه ورودی مهر ۹۹:

برای تحویل و بررسی فرم های کاربینی استاد سلاجقه روز شنبه ۲۷ دی ماه جاری ساعت ۱۰ صبح به مرکز مراجعه نمایید.
عدم تحویل فرم ها توسط دانشجو به استاد بمنزله غیبت تلقی میگردد.‌