امتحانات پایان ترم 992

به اطلاع می رساند بازه امتحانات پایان ترم 992 به شرح ذیل می باشد.
امتحانات صرفا عملی و بخش عملی امتحانات نظری- عملی: 22 تا 27 خرداد ماه (جلسه آخر کلاسی)
امتحانات نظری: 29 خرداد تا 11 تیرماه
امتحانات مشترک: 13 تا 22 تیرماه