عدم تشکیل کلاس استاد کیخا

کلاس عملی درس کارگاه کامپیوتر استاد کیخا امروز چهارشنبه 21/ خرداد تشکیل نمی شود.