تحویل فرم های کارورزی 983 استاد گلابیان

به اطلاع می رساند دانشجویانی که درس کارورزی را در ترم تابستان (983) با استاد گلابیان داشته اند می رساند، آخرین فرصت تحویل فرم ها و گزارش کارورزی به ایشان روز چهارشنبه مورخ نهم مهرماه ساعت 13:30خواهد بود.