بازدید درس کاربینی

بازدید درس کاربینی از محیط واقعی کار در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 از تاریخ 1 تا 12 تیرماه انجام خواهد شد.