حذف و اضافه

کاردانی مهر98 و ماقبل: 27 شهریور // کارشناسی مهر 98 و ماقبل : 28 شهریور // کاردانی و کارشناسی بهمن 98 : 29 شهریور// کاردانی مهر 99 : 30 شهریور // کارشناسی مهر 99: 31 شهریور // کاردانی و کارشناسی بهمن 99 :1 مهرماه // کلیه ورودی ها : 2 مهرماه

با توجه به باز بودن دسترسی سامانه، دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند به عنوان آخرین فرصت می توانند انتخاب واحد نمایند.