کنسل شدن کلاس استاد خسروی

به اطلاع می رساند کلاس استاد خسروی در روز سه شنبه مورخ 99/8/6 تشکیل نخواهد شد. کلاس جبرانی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.