شرایط دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی

-1 کارت ورود به جلسه امتحان، صرفا برای دانشجویانی صادر خواهد شد که عکس خود را در سامانه هم آوا بارگذاری کرده باشند.
-2 شرکت در آزمون های پایان ترم منوط و متوقف به تسویه حساب کامل شهریه می باشد.
-3 شرکت در آزمون های پایان ترم منوط به تکمیل پرونده آموزشی دانشجو می باشد.
-4 صدور کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ 15 / 10 / 98 لغایت 19 / 10 / 98 مقدور می باشد.
-5 دانشجویانی که دارای غیبت 16 / 3 موجه یا غیرموجه می باشند، امکان حضور در جلسه آزمون آن درس را نخواهند
داشت.