تاریخ آزمون های عملی و کارگاه

بازه امتحانات عملی و کارگاه از تاریخ 14 الی 19 تیرماه خواهد بود.