زمان تحویل فرم های درس کارورزی استاد حمیدی زاده

دانشجویان محترم ،جهت تحویل فرم های درس مربوطه به استاد روز شنبه 28/10/98 ساعت 12:30 در دانشگاه حضور یابند.