نحوه آزمون های پایان ترم

کلیه آزمون های پایان ترم نظری، نظری -عملی حسب بخشنامه دانشگاه جامع طبق تقویم قبلی (قابل مشاهده در سامانه هم آوا در بازه 21 تیر الی 17 مرداد ماه) از طریق سامانه دانشگاه به آدرس ذیل برگزار می گردد. شرکت در همان روز و ساعت الزامی می باشد و در صورت عدم حضور غیبت لحاظ خواهد شد و وفق مقررات آموزشی برخورد خواهد شد.
آزمون های صرفا عملی طبق اطلاع رسانی قبلی با رعایت پرتکل های بهداشتی (ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و.. ) به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
exam.shirazjju.ac.ir