تاریخ انتخاب واحد 982 به تفکیک ورودی

کاردانی و کارشناسی 962 و ماقبل : 16 و 17 بهمن
کاردانی و کارشناسی 971 : 18 و 19 بهمن
کاردانی 972 : 20 بهمن
کارشناسی 972 : 21 بهمن
کاردانی 981 : 23 بهمن
کارشناسی 981 : 24 بهمن