تاریخ انتخاب واحد 982 به تفکیک ورودی

کاردانی و کارشناسی 962 و ماقبل : 16 و 17 بهمن کاردانی و کارشناسی 971 : 18 و 19 بهمن کاردانی 972 : 20 بهمن کارشناسی 972 : 21 بهمن کاردانی 981 : 23 بهمن کارشناسی 981 : 24 بهمن