برنامه کلاسی ترم بهمن 1400

دانشجویان گرامی
برای کسب اطلاع از برنامه زمانبندی برگزاری کلاس ها به ترتیب زیر عمل کنید:

1- ورود به سامانه هم آوا به آدرس:
edu.uast.ac.ir

2- از قسمت دسترسی، به منو تاییدیه انتخاب واحد و برنامه هفتگی ورود و برنامه هفتگی را دریافت کنید.

توجه
دروسی که در حذف و اضافه ارائه و انتخاب می شود، بعد از پایان مدت حذف و اضافه و از هفته دوم کلاس ها فعال خواهد شد.