60 گیگابایت اینترنت آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان

دانشجویان محترم پس از ورود به سامانه www.ictgifts.ir و انتخاب گزینه هدیه دانشجویان کد ملی وشماره تلفن همراه خود را که مالکیت آن به نام خود دانشجو ثبت شده است در سامانه وارد کنند.