بازدید رئیس دانشگاه استان از مرکز

دکتر دانش منش رئیس محترم دانشگاه علمی کاربردی استان فارس در راستای نظارت براجرای دقیق شیوه نامه ها و ضوابط مربوط به برگزاری آزمون های غیر حضوری پایان ترم دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس با اقدامی غیر منتظره در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیرازز حاضر شد ، تا برنحوه برگزاری امتحانات و رعایت دقیق مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه برگزاری امتحانات غیر حضوری نظارت نماید . دکتر دانش منش رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس با ابراز خرسندی از برگزاری مناسب ومنطبق بر قواعد مربوط به اجرای آزمون های غیر حضوری ،ضمن تشکر از دست اندر کاران سخت کوش حوزه آموزش در این دانشگاه ، نظارت براجرای دقیق شیوه نامه و ضوابط مربوط به برگزاری این آزمونها را راهکاری مناسب و سنجیده برای تحقق اهداف دانشگاه جامع ،یعنی پرورش دانش آموخته ماهر بر شمرده و بر انجام این آزمون ها با حساسیت و دقت تمام ،تاکید نمودند و افزودند این به معنی سختگیری غیر منطقی در برگزاری آزمون های غیر حضوری دانشگاه جامع علمی کاربردی نیست.