زمان انتخاب واحد ترم 991 به تفکیک ورودی ها

به اطلاع می رساند زمان انتخاب واحد ترم 991 به تفکیک ورودی ها به شرح ذیل می باشد.
کاردانی 971 و ماقبل : 99/06/01 / کارشناسی 971 و ماقبل : 99/06/02 / کاردانی و کارشناسی 972 :99/06/3 و 99/06/04 / کاردانی 981 : 99/06/05 / کارشناسی 981: 99/06/06 /کاردانی و کارشناسی 982 : 99/06/10 و 99/06/11