زمان انتخاب واحد ترم 992

به اطلاع می رساند بازه زمانی انتخاب واحد ترم 992 از طریق سامانه آموزشی هم آوا به شرح ذیل می باشد. تسویه مالی پس از انتخاب واحد الزامی می باشد، در غیر اینصورت پس از 2 ساعت انتخاب واحد بصورت خودکار حذف خواهد شد. عدم انتخاب واحد توسط دانشجو به منزله انصراف است. همچنین دانشجویانی که دارای نقص پرونده آموزش می باشند امکان انتخاب واحد را نخواهند داشت.
کاردانی و کارشناسی 972 و ماقبل : 15 و 16 بهمن // کاردانی 981 : 17 و 18 بهمن ماه// کارشناسی 981: 19 بهمن ماه /// کاردانی و کارشناسی 982: 20 و 21 بهمن ماه// کاردانی و کارشناسی 991 : 23 و 24 بهمن ماه//