حذف دانشجویان دارای غیبت غیر مجاز

به اطلاع می رساند در ترم جاری و از بعد از بازه حذف و اضافه غیبت های غیر مجاز بیش از 3/16 کنترل می شود و با دانشجویانی که دارای غیبت های غیر مجاز می باشند حسب مقررات آموزشی رفتار خواهد شد.
همچنین مدت حضور دانشجویان در کلاس نیز توسط سامانه کنترل و برای دانشجویانی که با تاخیر بیش از 15 دقیقه وارد کلاس شوند یا بیش از 15 دقیقه قبل از اتمام کلاس، از سامانه خارج شوند نیز غیبت لحاظ خواهد شد.