زمان تحویل گزارش درس کارورزی استاد آقای جمالی

زمان تحویل فرم ها وگزارش به صورت حضوری روز پنج شنبه 10/ بهمن ماه ساعت 9 صبح می باشد.