زمان بازدید درس کاربینی استاد زارع

# امور کلاسها،دانشجویان محترم درس کاربینی استاد زارع جهت بازدید عملی ،چهارشنبه 11 / دیماه راس ساعت 8:00 در دانشگاه حضور یابند ساعت برگشت از محل بازدید 13:00 میباشد.