تاریخ حذف و اضافه

به اطلاع می رساند بازه حذف و اضافه 29 شهریور ماه لغایت 3 مهرماه خواهد بود.
شایان ذکر است در صورت عدم ارائه درس در بازه انتخاب واحد، درس مذکور در بازه حذف و اضافه ارائه خواهد شد و با عنایت به شروع کلاس ها از پانزدهم شهریور ماه جلسات جبرانی در طول ترم 991 برنامه ریزی و تشکیل خواهد شد.