کنسل شدن کلاس کارافرینی مورخ 99/8/6

به اطلاع می رساند کلاس کارافرینی استاد ّباغی در روز سه شنبه مورخ 99/8/6 تشکیل نخواهد شد. کلاس جبرانی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.