زمان تحویل گزارش و فرم درس کارورزی (استاد جمالی)

آخرین مهلت تحویل گزارش و فرم های درس فوق روز دوشنبه 28/ بهمن ماه ساعت 13:00 می باشد .