انتخاب واحد ورودی های جدید

انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود( ورودی بهمن 98) از تاریخ 23 تا 28 فروردین ماه خواهد بود.
همچنین از 23 فروردین کلاس های این افراد طبق برنامه قبلی به صورت مجازی تشکیل خواهد شد.