تحویل فرم کاربینی رشته کارشناسی روابط عمومی

دانشجویان کارشناسی روابط عمومی ورودی مهر ۹۹:

به اطلاع می رساند برای تحویل و بررسی فرم های کاربینی ( استاد حائری) روز یکشنبه ۲۱ دی ماه جاری ساعت ۱۲ به مرکز مراجعه نمایید.
عدم تحویل فرم ها توسط دانشجو به استاد بمنزله غیبت تلقی می گردد.‌