انتخاب واحد مهرماه

کاردانی مهر98 و ماقبل: 20 شهریور // کارشناسی مهر 98 و ماقبل : 21 شهریور // کاردانی و کارشناسی بهمن 98 : 22 شهریور// کاردانی مهر 99 : 23 شهریور // کارشناسی مهر 98: 24 شهریور // کاردانی و کارشناسی بهمن 99 :25 شهریور // کلیه ورودی ها : 26 شهریورماه

در صورت عدم انتخاب واحد در این بازه امکان ویرایش در بازه حذف و اضافه وجود نخواهد داشت.