مراحل فارغ التحصیلی

1- اتمام دوره آموزشی دانشجو و ثبت درخواست در سامانه هم آوا توسط دانشجو
2- مراجعه به واحد فارغ التحصیلان جهت دریافت فرم های مربوطه
3- مراجعه به کارشناس آموزش جناب آقای مهندس نصیری جهت کنترل دروس و مقررات آموزشی
4- مراجعه به خانم استواری جهت کنترل پرونده آموزشی
5- مراجعه به معاون آموزشی جهت کنترل نهایی فرم 224
6- مراجعه به واحد فارغ اتحصیلان جهت تحویل فرم 224 و گرفتن فرم 225
7- مراجعه به قسمت های مختلف مرکز جهت گرفتن امضا در فرم 225
8- تحویل فرم 225 به واحد فارغ التحصیلان
9- مدت زمان تقریبی صدور گواهی موقت 4 ماه و دانشنامه یکسال پس از انجام تشریفات فارغ التحصیلی می باشد هیچ گواهی دیگری به جز ریز نمرات صادر نخواهد شد