انتخاب واحد ترم 983 دانشجویان مرکز بازرگانی

به اطلاع دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی فارس می رساند با توجه به هماهنگی های به عمل آمده و موافقت دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس مقرر گردید انتخاب واحد دروس کارورزی در ترم تابستان در بازه 27 لغایت 29 مردادماه از طریق سامانه هم آوا انجام شود.