تحویل فرم و گزارش کارورزی 992

به اطلاع می رساند دانشجویان محترم دروس کارورزی در ترم 992 می بایستی در بازه زمانی 26 تیرماه تا 4 مردادماه با مراجعه حضوری به مرکز، فرم و گزارش درس کارورزی را به استاد مربوطه تحویل نمایند. اطلاعیه تکمیلی و زمان دقیق به تفکیک رشته متعاقبا از طریق کانال اطلاع رسانی خواهد شد.