تاریخ آزمون های مشترک

به اطلاع می رساند بازه آزمون های مشترک از تاریخ 11 تا 17 مردادماه خواهد بود.