انتخاب واحد ترم 982 (مهم)

دانشجویانی که به هر دلیل تاکنون موفق به انتخاب واحد ترم 982 نشده اند، می بایستی شخصا از تاریخ 17 الی 22 اسفندماه به مرکز مراجعه نمایند. انتخاب واحد آنها از طریق کارشناس آموزش انجام می پذیرد. عدم مراجعه به منزله انصراف دانشجو می باشد و حسب مقررات برخورد خواهد شد.