انتخاب واحد ترم بهمن 1400

به اطلاع می رساند بازه انتخاب واحد ترم بهمن از 12 تا 19 بهمن ماه به تفکیک ترم ورودی به شرح ذیل می باشد.
همچنین شروع کلاس ها از تاریخ 23 بهمن خواهد بود. شایان ذکر است در صورت عدم انتخاب واحد در بازه مذکور در بازه حذف و اضافه (23 تا 27 بهمن) امکان اخذ درس میسر نخواهد بود و عواقب عدم انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد.
کاردانی و کارشناسی بهمن 98 : 12 و 13 بهمن ماه //
کاردانی مهر 99 (991) : 14 بهمن ماه//
کارشناسی مهر 99 (991): 15 بهمن ماه//
کاردانی و کارشناسی بهمن 99 (992): 16 و 17 بهمن ماه//
کاردانی و کارشناسی مهر 1400 (4001) : 18 و 19 بهمن ماه//