بازه میهمانی ترم مهرماه

باعنایت به تقویم آموزشی دانشگاه ، مهلت ثبت درخواست میهمان نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 در سامانه آموزشی دانشگاه ( هم آوا) از 27 شهریور تا 2 مهرماه می باشد.