اطلاعیه شماره یک آزمون های متمرکز

1- کلیه دانشجویان می بایستی در مانور آزمون های متمرکز در بازه زمانی 30 تیر لغایت 1 مرداد ماه به آدرس ذیل با وارد نمودن کد ملی شرکت نمایند.در صورت عدم شرکت دانشجو در مانور، از آزمون های متمرکز محروم خواهد شد و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.
www. examuast.ir