زمان امتحان عملی برنامه سازی شبکه استاد ثابت

امتحان عملی درس برنامه سازی شبکه، استاد ثابت،مورخ 19/10/98 برگزار می شود.